جناب مستطاب آيت‌ا… صادق لاريجاني
رئيس محترم قوه قضائيه
به پيوست يک نسخه اساسنامه مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي وابسته به قوه قضائيه که در جلسه مورخ ۱۳۹۰/۱۱/۱۵ شوراي گسترش آموزش عالي به‌ تصويب رسيده است براي اجراء ابلاغ مي‌شود.
معاون آموزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ حسين نادري‌منش
اساسنامه مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي وابسته به قوه قضائيه به منظور رفع نياز تخصصي قوه قضائيه به نيروهاي کارآمد، توانمند و متخصص در زمينه مأموريت‌هاي خود و در اجراي آيين‌نامه تأسيس مؤسسات آموزش عالي وابسته به ‌سازمان‌‌هاي دولتي مصوب بيست ‌و هفتمين جلسه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي (مورخ۱۳۶۴/۰۴/۰۴)، مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي براساس مجوزهاي شماره ۱۴۸۹۹۴/۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ و شماره ۲۰۵۷۵۶/۲۲ مورخ ۱۳۹۰/۱۰/۱۲ شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، قانون اهداف، وظايف و تشکيلات وزارت علوم، تحقيقات و فناوري (مصوب ۱۸/۵/۱۳۸۳) و اساسنامه دانشگاه جامع علمي ـ کاربردي مصوب ۱۳۷۱/۰۷/۱۸ شوراي گسترش آموزش عالي براي نيل به اهداف مندرج در نقشه جامع علمي کشور و آيين‌نامه نظام آموزش مهارت و فناوري مصوب ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ هيأت ‌وزيران تأسيس و طبق مفاد اين اساسنامه، قوانين، ضوابط و مقررات مربوط اداره مي‌شود.
در اين اساسنامه قوه قضائيه به اختصار «قوه» و مؤسسه آموزش عالي علمي ـ کاربردي شهيد قدوسي به اختصار «مؤسسه» ناميده مي‌شوند.

متن کامل اساسنامه از منبع اصلی