معاونت دانشجويي وفرهنگي و بسيج دانشجوئي:
در چارت اعلام شده ازتهران اين بخش داراي زير مجموعه بسيار گسترده مي باشد و شامل يازده اداره کل از جمله تربيت بدني، امور دانشجويي، امور دانشجويان شاهد و ايثارگر، خوابگاه، فرهنگي و فوق برنامه، بهداشت و درمان، مشاوره، شوراي انضباطي، دفتر مطالعه و برنامه ريزي، امور انجمنهاي علمي و دانشجويي و … مي باشد که در اصفهان به علت برخي نقصها و کمبودها که در ادامه به آنها مي پردازيم موفق به راه اندازي تعدادي از آنها شده¬ايم.

۱-۱)امور دانشجويي: اين بخش مسئوليت راه اندازي و نظارت بر موارد زير را دارد :
۱-۱-۱)انجمنهاي علمي
۲-۱-۱)خدمات دانشجويي
۳-۱-۱)تغذيه
۴-۱-۱-)وام و تسويه حساب
۵-۱-۱)آموزش و اطلاع رساني
۶-۱-۱)نظارت و ارزشيابي
۷-۱-۱) اردوهاي علمي
۸-۱-۱)ثبت نام و پذيرش دانشجو
۹-۱-۱)سرويس اياب ذهاب
فرهنگي
۱-۲)امور فرهنگي و بسيج دانشجوئي: اموري که اين اداره بر آن نظارت دارد عبارتند از:
۱-۲-۱) برنامه ريزي فرهنگي
۲-۲-۱)کانونهاي دانشجويي و فرهنگي
۳-۲-۱)تربيت بدني
۴-۲-۱)اردوهاي تفريحي ورزشي،زيارتي و سياحتي
۵-۲-۱)مسابقات درون دانشگاهي
۶- ۲-۱)تسهيلات ورزشي دانشجويان
۷-۲-۱)صندوق مشاوره ديني و اخلاقي و…
۸-۲-۱)نشريه دانشجويي

۳-۱) مرکز بهداشت و مشاوره شامل دو بخش مشاوره و درمان که با ارائه خدمات مشاوره تحصيلي اجتماعي خانوادگي و عاطفي مي پردازدو آموزش و بهداشت که شامل برگزاري سخنراني، کارگاههاي مهارتهاي زندگي، چاپ بروشورها و … همچنين معرفي و اعزام بيماران به مراکز درماني، بيمه دانشجويان، نظارت بر بهداشت اماکن عمومي دانشگاه و بوفه….