يکي از مهمترين عواملي که از ديرباز ذهن بشريت را به خود مشغول داشته و تاثير به سزايي در سرعت و پيشرفت کارها داشته است نيروي انساني مجرب مي باشد هرچه کارها از پيچيدگي بيشتري برخوردار باشند مسلماً افراد مسئول نيزنياز به اطلاعات و تخصص بيشتري در آن مجموعه دارند  لذا سيستم قضايي کشور با علم به اين موضوع براي بالابردن سطح علمي نيروي انساني مورد نياز خود مبادرت به تاسيس مرکزي جهت ارتقاء سطح کيفي وکمي آنها به کمک دانشگاه جامع علمي و کاربردي نموده و درارديبهشت ماه سال ۸۷ نسبت به تاسيس اين مرکز در اصفهان با نام مرکز علمي کاربردي قوه قضائيه استان اصفهان به منظور تدريس رشته خدمات قضايي جهت کارکنان و ساير علاقمندان اقدام نموده است که در ذيل جهت آشنايي با شمه­اي از فعاليتها به معرفي چارت سازماني آن  پرداخته ميشود.

همانطورکه در بالا بيان شد از اوايل سال ۸۷ باتوجه به دستور مقام قضايي مبني بر ايجاد اين مرکز، دادگستري اصفهان اين مسئوليت را به دادستان محترم وقت اصفهان واگذار نمود و ايشان با معرفي کادر اوليه دانشگاه و شرح خط مشي اصلي دانشگاه براي آنها، اولين سنگ بناي دانشگاه را بنيان نهاد.

دراين راستا تمامي مسئولين مربوطه با تشکيل جلسات متعدد و تنظيم اساسنامه و بستن قرارداد با مرکز علمي کاربردي تهران و اعلام نياز و آمادگي جهت پذيرش دانشجو عملاً وارد عرصه آموزش عالي کشور گرديده و در مورخه ۱۳۸۷/۰۳/۲۶ نسبت به پذيرش ۸۲ نفر از دانشجويان بصورت سراسري که شامل ۱۶ نفر از کارکنان دادگستري و ۶۶ نفر بصورت سهميه آزاد اقدام نمود و از آنجا که هدف اصلي از تشکيل اين مرکز ارتقاء سطح علمي کارمندان بود لذا در حدود ۴۰ درصد تخفيف براي آنان در نظر گرفته شد.

پس از پذيرش با پيگيريهاي کادر دانشگاه به ويژه معاونت آموزش و مساعدت رياست دانشگاه و رياست دادگستري اصفهان و معاونت اداري و مالي محلي به آدرس: سپاهانشهر خيابان خوارزمي ۲ کوي ندا جهت برپايي کلاسها در نظر گرفته که به تدريج امکانات اوليه آن نيز فراهم گرديد،سپس به ساختمانی دیگر در خیابان بزرگمهر انتقال یافته و برای حدود ۴ سال در آن ساختمان مشغول فعالیت آموزشی بوده است سپس به ساختمان فعلی در خیابان آیت اله کاشانی مقابل بیمارستان کاشانی کوی امامزاده ستی فاطمه نقل مکان نموده تا به امروز ….