جناب آقای امیرحسین حلاجی

سرپرست مرکز آموزش علمی – کاربردی دادگستری کل استان اصفهان