شرکت در مراسم بزرگداشت سی و هفتمین سال ورود حضرت امام خمینی (ره)

گلستان مطهر شهداء اصفهان

با حضور جمعی از اساتید و کارکنان و دانشجویان

01 (2)    01 (11)

01 (14)   01 (17)

01 (24)   01 (26)

01 (37)   01 (30)