روابط_عمومی
امورفرهنگیدانشجویی
اموردانشآموختگان
جناب آقای محمد مانیان
فارغ التحصیل مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان اصفهان
پذیرفته شدن شما در آزمون وکلای دادگستری استان اصفهان با رتبه یک(1) را به جنابعالی و خانواده محترم شما تبریک عرض می نمائیم و آرزوی موفقیتهای روزافزون برای شما از پروردگار خواستاریم.

روابط_عمومی

امورفرهنگیدانشجویی

اموردانشآموختگان

جناب آقای محمد مانیان
فارغ التحصیل مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان اصفهان
پذیرفته شدن شما در آزمون وکلای دادگستری استان اصفهان با رتبه یک(1) را به جنابعالی و خانواده محترم شما تبریک عرض می نمائیم و آرزوی موفقیتهای روزافزون برای شما از پروردگار خواستاریم.