سرکارخانم سارا شجاعی

معاون آموزشی و پژوهشی و عامل مالی

مرکز آموزش علمی کاربردی دادگستری کل استان اصفهان

معاونت آموزش :

           وظايفي که اين معاونت بر عهده دارد عبارتند از: جذب اساتيد وهماهنگي با آنها، تهيه و تدارک امکانات و تجهيزات مورد نياز جهت سمينارها، دوره هاي آموزشي و توجيهي، تامين منابع مکتوب و غيرمکتوب مورد نياز دوره ها، نظارت بر چاپ و نشر بروشورهاي آموزشي، انعکاس مسائل رفاهي، … به اساتيد و مقامات مافوق، بررسي و تعيين دوره¬هاي آموزش کوتاه مدت براي کارکنان دانشگاه، برنامه ريزي آموزشي بر اساس تقويم دانشگاه.