کلیه دانشجویانی که درس کارورزی را اخذ نموده اند جهت دریافت فرمها مخصوص کارورزی خود به فرمهای سایت (بند فایل دسترسی به کلیه فرمهای مورد نیاز) مراجعه و کلیه فرمها ی 213 مربوط به کارورزی را چاپ و جهت ارائه گزارش استفاده نمایند لازم به یادآوری است در خصوص گزارش نویسی روزانه خود بایستی فرم 213-2 […]