تغییر سامانه دانشجویی

سامانه سجاد به سامانه هم آوا تغییر نمود در این سامانه تغییراتی نسبت به سامانه قبل وجود دارد که در همان آدرس قبل بارگذاری شده و کاربر به آن دسترسی دارد .